Nabór na stanowisko: kierownik w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2019

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
kierownik działu
do spraw: administracyjno-gospodarczych
w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Suwałki
ADRES URZĘDU:
16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 69

WARUNKI PRACY:
Praca biurowa, umysłowa, przeważnie siedząca, w siedzibie Archiwum, na pierwszym piętrze, bez specjalistycznych
urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym, bez dźwigu osobowego, na
stanowisku wyposażonym w zestaw komputerowy z monitorem ekranowym, z możliwością korzystania z kserokopiarki,
niszczarki, skanera, z możliwością stosunkowo rzadką kontaktu z czynniki alergennymi, z częstymi kontaktami z
dostawcami i usługodawcami, z możliwymi wyjazdami służbowymi, zwłaszcza do Oddziału w Ełku oraz na szkolenia.

ZAKRES ZADAŃ:
- organizowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Archiwum w zakresie
administracyjno-gospodarczym
- planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Działu Administracyjno-Gospodarczego
- sporządzanie planów i sprawozdań z obszaru administracyjno-gospodarczego
- prowadzenie spraw związanych z inwestycjami budowlanymi, remontami oraz z zakupami inwestycyjnymi i bieżącymi
- prowadzenie dokumentacji obiektów, prowadzenie i nadzorowanie spraw z zakresu przeglądów i zabezpieczenia
- obiektów oraz ich wyposażenia, bezpieczeństwa osób i mienia, bhp i ppoż
- opisywanie rachunków i faktur pod względem merytorycznym i w celu stwierdzenia ich zgodności z Prawem
zamówień publicznych
- prowadzenie ewidencji składników majątkowych archiwum
- przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych, udział
w tych postępowaniach oraz w przygotowywaniu umów na dostawy materiałów, usług i sprzętu
- nadzór nad całokształtem prowadzonych spraw kadrowych oraz udział w realizacji zadań z tego zakresu
- współpraca z dyrektorem, kierownikami i samodzielnymi stanowiskami w celu zapewnienia prawidłowego i
bezpiecznego funkcjonowania instytucji oraz jej komórek organizacyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne, lub administracyjno-prawne
- doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze administracyjno-gospodarczym lub finansowo-kadrowym, lub
administracyjno-prawnym
- przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
- znajomość przepisów z zakresu bhp i ppoż.
- umiejętność pracy w zespole
- umiejętność sprawnej obsługi sprzętu komputerowego i reprograficznego
- gotowość do systematycznego podnoszenia kwalifikacji
- Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego
państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają
prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE:
- Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne, lub administracyjno-prawne i studia podyplomowe z
zakresu zamówień publicznych lub kurs z zakresu zamówień publicznych
- doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym o podobnym zakresie zadań do wyżej
podanego
- przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
- przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
- uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora danych
- uprawnienia do pełnienia obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych
- znajomość przepisów z zakresu prowadzenia spraw kadrowych
- znajomość zagadnień związanych z informatyzacją (komputeryzacją)
- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
- CV i list motywacyjny
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
- kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
- Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
- W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka
polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów
potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o
zatrudnienie w służbie cywilnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE:
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych
kandydatek/kandydatów
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /
stażu pracy
- kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych
- kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
- kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora danych
- kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do pełnienia obowiązków pełnomocnika ds. ochrony informacji
niejawnych
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
- Dokumenty należy złożyć do: 04 lutego 2019 r.
- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30 lub
wysłać pocztą na wyżej podany adres.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA:
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie
będzie możliwy udział w naborze.

- Administrator danych i kontakt do niego: Administrator danych i kontakt do niego: Archiwum Państwowe w
Suwałkach, ul. T. Kościuszki 69, 16-40 Suwałki, tel. 87 566 21 67
- Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony
Danych poprzez adres e-mail: iod@suwalki.ap.gov.pl
- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
- Informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe Pana/Pani mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom
Archiwum Państwowego w Suwałkach na podstawie upoważnienia przez ADO do przetwarzania danych osobowych w
celu wykonywania obowiązków służbowych oraz ewentualnie podmiotom udzielającym wsparcia Archiwum
Państwowemu w Suwałkach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, a także
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
(z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego
kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
-Uprawnienia:
    Prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia
danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
     Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008
r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też
profilowane

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pracownikom oferujemy: umowę o pracę; dogodną lokalizację; możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia spraw
prywatnych (za odpracowaniem); dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od
udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat stażu pracy); dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”; w
zależności od niektórych kompetencji pracownika dodatek zadaniowy, pakiet socjalny (dopłaty do wypoczynku
pracownika, pożyczki na cele mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach), ubezpieczenie grupowe.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego"
wraz z podaniem nr ogłoszenia BIP.
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające jednoznacznego
wskazania stanowiska i numeru ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.
Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja nadesłanych ofert
- test wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych
- rozmowa kwalifikacyjna
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone i nie odebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru,
zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w sprawie ogłoszenia i wynagrodzenia można uzyskać pod nr telefonu
87 5662167 w godz. 8 00 - 14 00.

WZORY OŚWIADCZEŃ:
Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w
służbie cywilnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Suwałkach
Data utworzenia:2019-01-22
Data publikacji:2019-01-22
Osoba sporządzająca dokument:Tadeusz Radziwonowicz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1395