Nabór na stanowisko: ekspert ds. informatycznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2018

Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach

ogłasza nabór na stanowisko: ekspert ds. informatycznych

 1.  Adres jednostki.

Archiwum Państwowe

ul. T. Kościuszki 69

16-400 Suwałki

2.  Liczba lub wymiar etatu:  1/2 etatu

 

3.  Wykształcenie: średnie z doświadczeniem (minimum 3-letnim) jako informatyk

4.  Główne obowiązki:

 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w Archiwum Państwowym w Suwałkach oraz w oddziale w Ełku w zakresie sieci informatycznej, oprogramowania i sprzętu.
 2. Sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną urządzeń infrastruktury  informatycznej.
 3. Administrowanie wewnętrzną siecią informatyczną.
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa danych cyfrowych przechowywanych w ramach infrastruktury informatycznej.
 5. Archiwum oraz nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwym zabezpieczeniem danych przed utratą oraz dostępem osób nieuprawnionych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa, ochrona danych osobowych, itp.).
 6. Udział w digitalizacji zabezpieczającej i usługowej materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum.
 7. Wdrożenie i nadzór nad systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.
 8. Administrowanie kontami pocztowymi, serwerem WWW.
 9. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej oraz BIP.
 10. Administrowanie dostępem do internetu. 
 11. Udzielanie pomocy użytkownikom w zakresie korzystania z możliwości technicznych i zasobów systemu informatycznego.
 12. Okresowe czyszczenie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 13. Udział w planowaniu oraz realizacji wdrożeń w zakresie infrastruktury informatycznej.
 14. Udział w zakupach sprzętu i oprogramowania.

5. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,
 5. doświadczenie zawodowe na stanowisku informatyka lub podobnym,
 6. znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 7. posiadanie wiedzy zapewniającej obsługę informatyczną i utrzymanie ciągłości pracy stanowisk pracy wyposażonych w komputery,
 8. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN i WAN,
 9. doświadczenie i umiejętność administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach;
 10. znajomość zasad zabezpieczeń infrastruktury informatycznej i baz danych,
 11. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z nia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016).

6. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa dotyczących zagadnień informatycznych w administracji,
 2. wykształcenie wyższe informatyczne lub inne wyższe z doświadczeniem (minimum rocznym) jako informatyk,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej,
 5. odpowiedzialność, systematyczność, samodzielność,
 6. umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o następującej treści: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji na stanowisko ekspert ds. informatycznych”.

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca:

- w siedzibie Archiwum Państwowego w Suwałkach (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

- w niepełnym wymiarze czasu pracy – ½ etatu (tygodniowy wymiar czasu pracy: 20 godzin), z przewagą wysiłku umysłowego,

- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w pokoju nr 1 Archiwum Państwowego, ul. T. Kościuszki 69

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: ekspert ds. informatycznych

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

28 grudnia 2018 r. do godz. 1300.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do AP w Suwałkach po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ap.gov.pl/dokument.php?iddok=454&idmp=27&r=o oraz na tablicy informacyjnej Archiwum Państwowego w Suwałkach.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach (dalej zwanego: Archiwum), ul. T. Kościuszki 69, 16-400 Suwałki,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@suwalki.ap.gov.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz:

 • Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Suwałkach
Data utworzenia:2018-12-20
Data publikacji:2018-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:261