Ponowne wykorzystywanie informacji

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – komunikaty

 • Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Suwałkach dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). Wyjątki w tym zakresie dopuszczalne są ze względu na ustawowe ograniczenia dostępności materiałów archiwalnych, wynikające w szczególności z art. 6 powołanej ustawy albo z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1446 z późn. zm.).

 • Zasób archiwalny dostępny jest bez warunków w rozumieniu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, z zastrzeżeniem obowiązku wskazania twórcy utworu będącego materiałem archiwalnym poddanym ponownemu wykorzystywaniu, do którego to utworu Skarbowi Państwa – Archiwum Państwowemu w Suwałkach przysługują autorskie prawa majątkowe albo prawa pokrewne. O zaistnieniu powyższych okoliczności zainteresowany użytkownik zostanie przez Archiwum powiadomiony.

 • Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Suwałkach dostępny jest w trybie bezwnioskowym, chyba że za złożeniem wniosku przemawiają interesy użytkownika, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 • Udostępnianie materiałów archiwalnych z zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Suwałkach, także w celu ponownego wykorzystywania, jest bezpłatne – w zakresie samodzielnego pozyskiwania informacji przez zainteresowanych teleinformatycznych. Opłaty są natomiast pobierane w przypadku zlecenia przez użytkownika dostarczenia mu informacji w szczególny sposób Archiwum i pociągających za sobą dodatkowe koszty. Zlecenia podlegającestandardowym opłatom realizowane są w archiwach państwowych w trybie usług, upoważnienia z art. 16 ust. 2a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – z tym jednak, że kalkulacja należności ogranicza się do ponoszonych kosztów, nie obejmując zysku.

  Cennik usług Archiwum Państwowego w Suwałkach

  (usługi typowe)

  http://www.suwalki.ap.gov.pl/p,71,uslugi-archiwalne ]

 

 • W przypadku zleceń nietypowych brane są pod uwagę następujące ewentualne czynniki mające wpływ na wysokość opłat albo na czas przygotowania lub przekazania informacji:

 1. konieczność zaangażowania zewnętrznego specjalisty lub podwykonawcy;

 2. konieczność przeprowadzenia ekspertyz w sprawie wpływu realizacji zlecenia na stan fizyczny materiałów archiwalnych;

 3. zakres przetworzenia informacji niezbędnego dla realizacji zlecenia.

 • Od decyzji dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach w sprawie odmowy udostępnienia materiałów archiwalnych, w tym również udostępnienia w celu ponownego wykorzystywania, służy, w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

 • Oferta Archiwum Państwowego w Suwałkach w zakresie opłat, a także świadczenia realizowane w trybie usług archiwalnych mogą być zaskarżone przed organem właściwym w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów.

 • W przypadkach, gdy z przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wynika dopuszczalność złożenia wniosku o warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za wydanej na skutek sprzeciwu służy, w terminie 14 dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji, odwołanie w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Archiwum Państwowe w Suwałkach nie jest stroną umów na wyłączność w zakresie korzystania z materiałów archiwalnych należących do jego zasobu archiwalnego.

 • Kalkulacja standardowych opłat zamieszczonych w cenniku usług archiwalnych obejmuje następujące kategorie kosztów (jeśli faktycznie wystąpiły):

 

 

1. za odwzorowania (kopie) materiałów archiwalnych:

 • materiały eksploatacyjne / nośniki informacji,
 • energia,
 • amortyzacja sprzętu,
 • koszty osobowe bezpośrednie,
 • koszty administracyjne działalności usługowej,
 • obsługa księgowa,
 • nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
 • ewidencja obiegu materiałów archiwalnych,
 • ewidencja zamówień,
 • ewidencja wykonanych prac,
 • nadzór konserwatorski,
 • zabiegi konserwatorskie,
 • eksploatacja lokalu,
 • konserwacja sprzętu i naprawy,
 • obsługa kancelaryjna,
 • koszty pocztowe.

2. za wyszukiwanie informacji (kwerendy) i sporządzanie odpisów:

 • koszty osobowe bezpośrednie,
 • obsługa księgowa,
 • nadzór prawny (weryfikacja dostępności danych),
 • obsługa kancelaryjna,
 • ewidencja wykonanych prac,
 • koszty pocztowe.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Archiwum Państwowe w Suwałkach
Data utworzenia:2018-12-28
Data publikacji:2018-12-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:549