RODO - Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny).

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Archiwum Państwowe w Suwałkach informuje:

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 69, 16-400 Suwałki, tel/fax 87 566 21 67, e-mail: archiwum@suwalki.ap.gov.pl.

 

Dane kontaktowe IOD.

Inspektorem ochrony danych jest Barbara Każarnowicz. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę̨ skontaktować́ się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@suwalki.ap.gov.pl

 

Cele przetwarzania danych  osobowych  i podstawa przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-  udzielenia odpowiedzi na złożone pismo zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

-  realizacji złożonego w czytelni Archiwum zamówienia użytkownika na udostępnienie materiałów archiwalnych, książek i czasopism;

-  realizacji złożonego zamówienia na wykonanie kopii;

-  rozpatrzenia przedstawionej oferty zakupu materiałów archiwalnych;

- wystawiania i przechowywania rachunków za wykonane usługi związane z realizacją odpowiedzi na złożone pismo lub złożonym zamówieniem wykonania kopii.

 

Odbiorcy danych osobowych.

 Archiwum może ujawniać i udostępniać dane osobowe innym podmiotom uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie.

 

Okres przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od kwalifikacji archiwalnej dokumentacji.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie.

Państwa dane osobowe w Archiwum nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania.

 

Państwa prawa.

Osobom, których dane osobowe Archiwum przetwarza, przysługuje prawo do:

a)   dostępu do własnych danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu;

b)   sprostowania błędnych i uzupełnienia niekompletnych własnych danych osobowych;

c) ograniczenia przez Archiwum przetwarzania danych osobowych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości, na czas niezbędny do sprawdzenia ich poprawności lub w przypadku, gdy Archiwum pozyskało dane osobowe niezgodnie z prawem;

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych przez Archiwum narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.

 Zgłoszenie żądania realizacji praw, o których mowa wyżej, można złożyć poprzez:

a) doręczenie osobiste pisma z żądaniem lub wysłanie go pocztą na adres Archiwum;

b) Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Archiwum.

 

Ograniczenie możliwości korzystania z Państwa praw.

Prawa osób, których dane osobowe znajdują się w materiałach archiwalnych, czyli dokumentacji przechowywanej wieczyście, mogą podlegać ograniczeniom ze względu na zachowanie integralności narodowego zasobu archiwalnego.

Na podstawie art. 22b Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:

a) art. 16 RODO w taki sposób, iż Archiwum przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;

b) art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO, w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

 

Wykonanie przez Archiwum obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.


Załączniki:
  1. Klauzula informacyjna dla praktykantów, stażystów, wolontariuszy. (14.06.2021, 18:26) - pobrań: 138
  2. Klauzula informacyjna dla kandydata na praktykanta, stażystę, wolontariusza. (14.06.2021, 18:25) - pobrań: 155
  3. klauzula informacyjna dla pracowników. (14.06.2021, 18:08) - pobrań: 142
  4. Klauzula informacyjna dla oferentów (przetargi) (14.06.2021, 18:06) - pobrań: 137
  5. Klauzula informacyjna dla uczestnika konferencji, eventu (14.06.2021, 18:04) - pobrań: 138
Opublikował:
Publikacja dnia:
Dokument oglądany razy: 945
Podpisał:
Dokument z dnia: